Średnia ocen arytmetyczna i ważona - jak obliczyć? Objaśnienie krok po kroku.

Tak jak każdy uczeń powinien walczyć o jak najlepszą średnią ocen, tak samo każdy uczeń powinien umieć swoją średnią prawidłowo obliczyć. Istnieją dwa rodzaje średniej – arytmetyczna oraz ważona. Za chwilę na konkretnych przykładach objaśnimy, jak szybko obliczyć zarówno jedną, jak i drugą, oraz czym właściwie się między sobą różnią.

Jak obliczyć średnią ocen? – ŚREDNIA ARYTMETYCZNA
To taka średnia, w której wszystkie oceny są równej wartości – nie ma tak, że jedna z nich liczy się bardziej, a inna mniej. Niezależnie od tego, czy jest to z trudem wywalczona piątka z fizyki, czy zdobyta bez żadnego praktycznie nakładu pracy piątka z religii – obie mają taką samą wartość, czyli w równym stopniu budują Twoją średnią. Najczęściej spotykamy się z nią na świadectwie szkolnym.
Naukę liczenia zawsze najlepiej zacząć od konkretnych przykładów i małych liczb – obliczmy więc średnią arytmetyczną ocen pewnego ucznia liceum.
Oceny prezentują się następująco:
Matematyka – 4
Język polski – 3
Język angielski – 6
Historia – 3
Wiedza o społeczeństwie – 2
Geografia – 5
Aby obliczyć arytmetyczną średnią ocen tego ucznia:
1. Dodaj do siebie wartości wszystkich ocen – w tym przypadku:
4+3+6+3+2+5=23
2. Podziel otrzymaną sumę (23) przez liczbę wszystkich ocen (przedmiotów, a więc także i ocen było 6 – matematyka, język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie i geografia).
23÷6=3,833333…≈3,83
Gotowe! Średnia arytmetyczna ocen tego ucznia wynosi w przybliżeniu 3,83. Nie otrzymałby zatem świadectwa z biało-czerwonym paskiem!

Jak obliczyć średnią ocen – ŚREDNIA WAŻONA
W przypadku tej średniej poszczególne oceny różnią się między sobą tak zwaną wagą – jedne więc w większym stopniu wpływają na ostateczną wartość średniej, a inne mniej. Taka średnia jest nieco trudniejsza do obliczenia i używa się jej najczęściej w przypadku wystawiania oceny semestralnej lub na koniec roku szkolnego z jednego, konkretnego przedmiotu, biorąc pod uwagę oceny cząstkowe za aktywności ucznia o różnym stopniu trudności. Ocena ze sprawdzianu ma dla nauczyciela dużo większe znaczenie – a więc i większą wagę – od oceny z krótkiej pracy domowej, gdyż w przypadku tej drugiej ciężko jest zweryfikować, czy uczeń pracował samodzielnie.
Pewna nauczycielka chemii ustaliła następujący system wag:
sprawdzian – waga 5
kartkówka – waga 4
projekt – waga 3
aktywność na lekcji – waga 2
Jeden z jej uczniów w jednym semestrze otrzymał następujące oceny:
3 (sprawdzian – waga 5)
5 (projekt – waga 3)
4 (kartkówka – waga 4)
1 (aktywność na lekcji – waga 2)
2 (sprawdzian – waga 5)
4 (sprawdzian – waga 5).
Aby obliczyć średnią ważoną ocen tego ucznia:
1. Każdą z ocen pomnóż przez jej wagę, a następnie wszystkie dodaj do siebie, w tym przypadku:
3*5+5*3+4*4+1*2+2*5+4*5=78
2. Oblicz sumę wszystkich wag
5+3+4+2+5+5=24
3. Podziel otrzymaną sumę ocen (78) przez sumę wszystkich wag
78÷24=3,25
Gotowe! Średnia ważona ocen tego ucznia z chemii wynosi 3,25. Nauczycielka zapewne zdecyduje się wystawić mu trójkę na koniec semestru.

Po samodzielnym przeliczeniu i zrozumieniu powyższych przykładów z pewnością dasz radę samodzielnie obliczyć Twoją średnią! Powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here